Geen producten (0)

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet op afstand overeengekomen overeenkomsten met of leveranties van BEST PRESENT vof, hierna te noemen: de leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen en/of nieuwe met de leverancier te sluiten overeenkomsten.
1.3 Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van de leverancier zijn geheel vrijblijvend. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
2.2 De leverancier heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de offerte en/of orderbevestiging. Bij het plaatsen van een elektronische bestelling door de opdrachtgever heeft de leverancier het recht om haar gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van haar digitale bevestiging van die bestelling.
2.3 Voor leveranties waarvoor gezien hun aard en beperkte omvang geen offerte c.q. opdracht
bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.4 Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter van bovenbedoelde monsters etc. afwijken.  Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.
2.5 Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen één leverancier en twee of meer opdrachtgevers, zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST VIA ELEKTRONISCHE WEG
3.1 De in dit artikel vermelde bepalingen zijn specifiek van toepassing indien de opdrachtgever een overeenkomst tot stand brengt via elektronische weg. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
3.2 De leverancier is niet gehouden voorafgaande aan het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg aan de opdrachtgever informatie te verstrekken over:
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet archiveren van de overeenkomst en hoe een eventueel archief voor de opdrachtgever te raadplegen zal zijn;
- de wijze waarop de opdrachtgever invoerfouten kan opsporen en corrigeren;
- de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de leverancier zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze gedragscodes voor de opdrachtgever te raadplegen zijn.
3.3 De leverancier is niet gehouden tot het verzenden van een schriftelijke ontvangst of orderbevestiging aan de opdrachtgever van een via elektronische weg afgesloten overeenkomst. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2 komt de overeenkomst tot stand na het elektronisch plaatsen van een bestelling door de opdrachtgever.

Artikel 4. LEVERING
4.1 Alle door de leverancier genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. De leverancier is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege niet-toerekenbare tekortkomingen als bedoeld in artikel 12 van deze voorwaarden.
4.2 De leverancier is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door de leverancier afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn deze niet gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van schade, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling e.d.
4.3 Verzending en transport van de leverancier naar de opdrachtgever geschiedt voor risico van de leverancier.

Artikel 5. PRIJZEN
5.1 De leverancier zal factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende tarieven, zoals die door de leverancier zijn vastgesteld.
5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief omzetbelasting.
5.3 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van grondstoffen, wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft de leverancier het  recht om deze  prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen. Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt, blijft artikel 13 lid 1 van deze voorwaarden buiten toepassing.
5.4 Onverminderd het bepaalde in artikel  5.5. is de leverancier voor overeenkomsten met een
factuurvoorwaarde onder de € 100,00 excl. btw gerechtigd behandelingskosten en/of administratiekosten en/of portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.5 Indien de zaken worden bezorgd en/of gemonteerd en/of geïnstalleerd, is de leverancier gerechtigd hiervoor bezorg- en/of montage- en/of installatiekosten in rekening te brengen.

Artikel 6. BETALING
6.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum, zonder enige korting of verrekening uit welken hoofde dan ook waaronder begrepen verrekeningen met (reparatie) facturen van derden.
6.2 De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor aflevering gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen.
6.3 Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur.
6.4 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de leverancier een rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Indien de wettelijke handelsrente ex art. 6.119a BW hoger is, is de opdrachtgever deze hogere rente verschuldigd.
6.5 Vanaf de datum dat de verzuim is, is de leverancier gerechtigd haar vordering(en) zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 per incassodossier alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten.

Artikel 7. OPSCHORTING / ONTBINDING / RETENTIERECHT
7.1 De leverancier is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld.
7.2 De leverancier is gerechtigd verdere uitvoeringen van de overeenkomst op te schorten indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.
7.3 De leverancier is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter ontbonden te verklaren, indien de opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige of niet-behoorlijke voldoening aan zijn verplichtingen, alsmede in geval van (dreigende) insolventie daaronder begrepen al dan niet wettelijke schuldsanering alsmede surseance van betaling, faillissement, bij het stilleggen c.q. de liquidatie van diens onderneming/praktijk.
7.4 De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voorvloeiende schade zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7.5 Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie  is de vordering van de leverancier m.b.t. hetgeen reeds is geleverd c.q.  reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.
7.6 De leverancier is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever maar zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van de leverancier bevinden daar binnen te houden totdat de opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens de leverancier heeft voldaan.

Artikel 8.EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat al hetgeen de leverancier van de opdrachtgever te vorderen heeft, is voldaan.
8.2 Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet , niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt, verleent hij aan de leverancier een onherroepelijke volmacht om de door haar geleverde goederen voor rekening van de opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.

Artikel 9. INDUSTRIËLE-EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
9.1 Op alle door de leverancier of in haar opdracht gemaakte offertes, overeenkomsten  en overige op de overeenkomst betrekking hebbende stukken of tekeningen, e.e.a. in de ruimste zin, rust auteursrecht. Deze bescheiden blijven derhalve zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend het eigendom van de leverancier. Schending van dit auteursrecht leidt tot schadeplichtigheid van de opdrachtgever.

Artikel 10. RECLAME EN GARANTIE
10.1 De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele tekortkomingen en/of gebreken. Deze tekortkomingen en/of gebreken dient de opdrachtgever op de afleveringsbon en/of vervoersdocument e.d. te (laten) vermelden,dan wel binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.
10.2 Niet zichtbare tekortkomingen of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken,schriftelijk aan de leverancier kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak ter zake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.
10.3 Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.
10.4 Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen binnen de garantieperiode zijn (door) verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n).
10.5 De door de leverancier geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die de leverancier zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken.
10.6 Ingevolge artikelen 7.2 van deze voorwaarden is de leverancier gerechtigd om de nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever zelf zijn verplichtingen jegens de leverancier is nagekomen.

Artikel 11. TOEREKENBARE TEKORTKOMING C.Q. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Ingeval van toerekenbare tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever de leverancier  in de gelegenheid stellen om binnen een
redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval de leverancier de overeengekomen prestatie alsnog verricht is de leverancier  nimmer tot aanvullende schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.
11.2 Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd de leverancier nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel de leverancier definitief in gebreke blijft, is de aansprakelijkheid van de leverancier voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade beperkt tot het bedrag dat eventueel door de aansprakelijkheidverzekering van de leverancier in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
In geval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de leverancier niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van het door de leverancier voor de desbetreffende leverantie aan de opdrachtgever gefactureerd bedrag exclusief omzetbelasting.
11.3 Aansprakelijkheid van de leverancier voor directe of gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens omzet verlies, gederfde winst, vertragingsschade en dergelijke daaronder begrepen is te allen tijde volledig uitgesloten. Tevens is alle aansprakelijkheid voor directe of gevolgschade vanwege gebruik of misbruik van de geleverde goederen volledig uitgesloten. Opdrachtgever is gehouden aanwijzingen te geven en/of erop toe te zien dat de geleverde goederen op de juiste wijze zullen worden gebruikt en draagt derhalve ook de aansprakelijkheid vanaf het moment van levering. De geleverde goederen mogen nimmer aan kinderen jonger dan 3 jaar worden verstrekt.
11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat  de opdrachtgever een volgens hem aan de leverancier toe te reken tekortkoming alsmede de daaruit voortvloeiende schade zo spoedig redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.
11.5 De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade en/of claims van derden, uit welke hoofde dan ook, die voorvloeien uit het niet traceerbaar zijn van de door de leverancier aan de opdracht geleverde goederen waarbij de opdrachtgever niet adequaat heeft voorzien in de traceerbaarheid van die goederen in haar eigen bedrijf of bij haar eigen afnemers. Dit geldt eveneens indien de geleverde goederen door de opdrachtgever of haar afnemers onoordeelkundig zijn gebruikt, dan wel niet zijn gebruikt voor het doel waarvoor deze bestemd zijn (intended use). De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden als bedoeld in dit artikel.
11.6 Op de aansprakelijkheidbeperkingen in dit artikel kan de leverancier geen beroep doen wanneer er van de zijde van de leverancier sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 12. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN c.q. OVERMACHT
12.1 In geval een verhindering tot uitvoering van deze overeenkomst door overmacht is de leverancier gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze overeenkomst voor  ten hoogste van zes maanden geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende oorzaak, voorzien of onvoorzien, waarop de leverancier redelijkerwijs geen invloed heeft, waaronder begrepen maar  niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel,  bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen  of andere van overheidswege opgelegd beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van de leverancier, zoals niet-levering of te late levering van goederen en diensten zijdens door de leverancier ingeschakelde derden.
12.3 Indien de verhindering zes maanden of langer duurt wordt deze overeenkomst van rechtswege ontbonden. Ingeval deze overeenkomst door een niet-toerekenbare tekortkoming zijdens de leverancier, dan wel van rechtswege wordt ontbonden is de leverancier niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

Artikel 13. ANNULERING OF UITSTEL LEVERING
13.1 Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of ondanks uitdrukkelijke sommatie tot nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever niet wordt nagekomen en als gevolg daarvan de overeenkomst door de leverancier wordt ontbonden, is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie leverantie  inclusief BTW beloopt.
13.2 Bij uitstel van een  leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te reken oorzaak is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde van de  desbetreffende leverantie en een rentevergoeding van het rest bedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.

Artikel 14. GESCHILLEN
14.1 Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 In geval van geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit  daarop voorbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen  met behulp  van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
Als het onmogelijk blijkt een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.
14.3 Mediation schort de betalingsverplichting(en)  van de opdrachtgever(s) niet op.
14.4 De rechtbank te Breda is (in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter) bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voorvloeiend uitaanbiedingen van de leverancier en overeenkomsten tussen de leverancier en een opdrachtgever, hoe ook genaamd en in de ruimste zin.
14.5 Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om de voorzieningenrechter een voorziening bij  voorraad te vragen, om de voorzieningenrechter te verzoeken om verlof te verlenen tot het leggen van een conservatoire beslagen en om de burgerlijke rechter te vragen om over procedures, voortvloeiende uit deze beslagen, te oordelen.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.